ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI
(2016-2019)

STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ AŞAĞIDAKİ AŞAMALARDAN OLUŞUR.
 • Planlama
 • Organize Etme
 • Yürütme
 • Kontrol planlama

Plan

Durum Analizi

Neredeyiz?

Erasmus programı

Neden Gerekli

Misyon ve ilkeler

Ulaşılmak istenen

nokta

Gelecekte varılmak

istenen nokta

Vizyon

Vizyona yönelik somut

ve ölçülebilir hedefler

Amaçlar ve Hedefler

Amaç ve Hedeflere

ulaşma yöntemleri

Stratejiler

Amaç ve hedefleri

gerçekleştirmek için

Yapılacak işlerin planı

Bütçe

Faaliyet raporu

yol haritası

Anket uygulama

Raporlama

Takip

İşleyişin başarısını nasıl

takip eder ve değerlendiririz

Programın başarısını

test etme

Performans ölçme ve

değerlendirme

A.TARİHSEL GELİŞİM

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü üniversitenin akademik ve idari birimleriyle işbirliği içerisinde uluslararası platformda danışmanlık ve koordinasyon hizmeti vermektedir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Erasmus+ programının amacı, eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmektir. Bu faaliyetlerde paydaşlar, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencilerdir. Erasmus + öğremim hareketliliği için K103 ve K107 projeleri ile Türkiye Ulusal Ajansına başvuru yapılmaktadır.

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİM TEŞKİLATI

Erasmus Kurum Koordinatörü Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışmaktadır.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Avrupa Komisyonun tarafından verilen Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve her yıl yenilenen Teklif Çağrısı
 • AB Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından hazırlanan ve her yıl yenilenen Erasmus Uygulama El Kitabı
 • Ulusal Ajans ile imzalanan ve her yıl yenilenen Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Sözleşmesi
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Erasmus Hareketlilik Yönergesi
 • Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması (IPA)
 • Sayıştay Kanunu Kanun No: 6085 6245 sayılı Harcırah Kanunu

D.FAALİYET ALANLARI

Erasmus Hareketlilik Faaliyetleri

Öğrenim hareketliliği Staj hareketliliği

Öğrenci Hareketliliği

Personel Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği Personel eğitim alma hareketliliği

Erasmus Dil Kurslarının organizasyonu

Hareketliliğin Organizasyonu

E.PAYDAŞLAR

İçpaydaşlarımız: Öğrenciler, akademik ve idari personel

Dışpaydaşlarımız: AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Mezunlar, AB. Eğitim ve Kültür Dairesi

E.DURUM ANALİZİ

Güçlü yönlerimiz

Erasmus ofis personelinin niteliği

Ofis ekimanlarının (teknik) donanımının iyi olması Erasmus programının niteliği

Zayıf yönlerimiz

Dil Seviye tespit sınavlarında problemler yaşanması

Ödemeler konusunda anlaşmalı bankanın ödemelerde

aksamaya neden olması

Fırsatlar

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler Uluslararası işbirliği

Uluslararası öğrenci değişimi

Tehditler

Erasmus ofis personelinin niceliği

Erasmus ofisinin fiziksel konumu

F. DEĞERLER

 • Bilimin önderliğine inanmış, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip,

 • Özgün düşünceyi yücelten, eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan, Çalışanlarının ve hizmet ettiği paydaşlarının memnuniyetini sağlayan,

 • Saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan, bir koordinatörlüktür.

AMAÇLAR

AMAÇ 1: Uluslararası öğrenci ve personel değişim programlarına katılımı yaygınlaştırmak

AMAÇ 2: Gelen yabancı öğrenci sayısını arttırmak

AMAÇ 3: Erasmus anlaşmalarının ve işbirliği protokollerinin sayısını arttırmak

AMAÇ 4: Erasmus programının uygulanmasında kaliteyi arttırmak

AMAÇ 5: Çalışan personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve motivasyonunun arttırılması

AMAÇ 6: Personel ve öğrenci seçim sürecinin şeffaf ve tarafsız olarak yürütülmesini sağlamak

HEDEFLER VE STRATEJİLER

AMAÇ 1. Uluslararası öğrenci ve personel değişim programlarına katılımı yaygınlaştırmak

HEDEF 1. Erasmus programına katılan öğrenci ve personel sayısını 2018 sonunda mezun olacak öğrencilerin %10’nunun programdan yararlanmış olmasını sağlamak.

İZLENECEK STRATEJİ 1.

Her yıl alınan hibenin %100’ünün kullanılması.

Tanıtım faaliyetlerinin sıklaştırılması, düzenli ve sürekli hale getirilmesi

Tanıtım için gerekli materyallerin hazırlanması ve hedef kitleye ulaştırılması

HEDEF 2. Akademik ve idari personelin %5’inin önümüzdeki beş yılsonunda Erasmus değişim programından faydalanmış olmasını sağlamak

İZLENECEK STRATEJİ 2.

Akademik ve İdari personele yönelik dil kursları düzenlenmesi

Erasmus programının etkili bir şekilde tanıtımının yapılması

AMAÇ 2. Gelen yabancı öğrenci sayısını arttırmak

HEDEF 1. Gelen öğrencilere bedava kalacak yer, transfer (kalcak yerden kampüse) ve yemek gibi olanaklar sunmak. Sosyal faaliyet açısından geziler düzenleyerek bunlardan bedava yararlanmasını sağlamak.

İZLENECEK STRATEJİ 1. Her fakültede 30 kredilik İngilizce dersler verilmesi için toplantılar düzenlenmesi, gerekli görüşmelerin yapılması

Hedef 2. Katılım sağlanan yurtdışı fuarların çeşitliliğini arttırmak

İZLENECEK STRATEJİ 2. Her yıl katılım sağlanan fuarlar dışında farklı fuarlara katılım sağlanması

AMAÇ 3. Erasmus anlaşmalarının ve işbirliği protokollerinin sayısını arttırmak

HEDEF 1. Bütün akademik birimlerin Erasmus anlaşması yapmasını sağlamak

HEDEF 2. Alanlarında en iyi Üniversitelerle İşbirliği protokollerinin imzalanması

İZLENECEK STRATEJİLER. Akademik birimlerde tanıtıcı faaliyetlerin yapılmasını sağlamak

AMAÇ 4. Erasmus programının uygulanmasında kaliteyi arttırmak

HEDEF 1. Giden Erasmus öğrencilerinin her akademik dönemde 30 AKTS kredisi ders almasını sağlamak

HEDEF 2. Gidilen üniversitelerde alınan derslerin %100 tanınırlılığını sağlamak

HEDEF 3. Öğrencilere ve Koordinatörlere yönelik bilgilendirme toplantılarını düzenli ve sürekli hale getirmek. Her dönem bütün akademik birimlerin koordinatörlerine ve öğrencilerine en az bir kez bilgilendirme toplantısı yapılması.

HEDEF 4. Giden ve Gelen öğrencilere yapılan Oryantasyonların kapsamının ve içeriğinin genişletilmesi

HEDEF 5. Seçilen öğrenci kalitesini arttırmak

İZLENECEK STRATEJİLER. Erasmus koordinatörlerinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi, mevcut protokollerinin kapsamlarının genişletilmesi ve diğer akademik birimlerin kullanımının sağlanması

AMAÇ 5. Çalışan personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve motivasyonunun arttırılması

HEDEF 1. Erasmus Personel Hareketliliğinden her yıl en az 1 Dış İlişkiler Ofisi personelinin yararlanması

HEDEF 2. Hizmet içi eğitimlere katılımın sağlanması

HEDEF 3. Artan Erasmus öğrenci sayılarına orantılı olarak yeterli sayıda personelin çalışması

İZLENECEK STRATEJİLER. 30 kredilik ders alınamayan üniversitelerle ikili anlaşmaların yenilenmemesi, akademik birim koordinatörlerinin ders seçim ve onay aşamasında 30 kredilik ders seçilmesini sağlanması, öğrencilerin aldıkları derslerin ders adı, ders kodu ve kredisinin transkriptte orijinal haliyle gösterilmesi

AMAÇ 6. Personel ve öğrenci seçim sürecinin şeffaflaştırılması

HEDEF 1. Personel seçiminde şeffaf kriterlerin belirlenmesi

İZLENECEK STRATEJİ. Her seçim döneminde personel eğitim alma ilanında Dış İlişkiler Ofisine ait kontenjan duyurusu yapılması, AB Bakanlığı ve YÖK’ün düzenlediği seminerlere katılım sağlanması, önümüzdeki beş yıl içinde değişim rakamlarına orantılı olarak personel sayısının arttırılması