Erasmus Politika Bildirisi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi uluslararası işbirliği içinde olacağı kurumları bulundukları coğrafyayı gözetmeksizin kendi  vizyonu  ve  misyonu  doğrultusunda  alanlara  özgü akademik ölçütleri göz önünde bulundurarak belirler. Uluslararasılaşmanın önemli bir  boyutu olan öğrenci ve personel hareketliliğini ön planda tutar. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, öğrencilerini ve bünyesinde çalışan personeli uluslararası hareketlilik faaliyetlerinden faydalanmaları için teşvik eder. Herhangi bir öncelik  belirlemeksizin, mümkün  olduğunca çok öğrenci ve personelin hareketlilikte bulunmasını destekler. Ön lisans, lisans,  yüksek lisans ve doktora kademelerine kayıtlı her öğrenci Erasmus öğrenim görme ve staj faaliyetlerinden yararlanma konusunda eşit imkanlara ve haklara sahiptir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yoğun Programların ve işbirliği projelerinin yürütülmesinin koordinasyonunu sağlar. Merkez, projelerin oluşturulması için akademik personele eğitim verir ve onları bu konuda  teşvik eder. Türk Ulusal Ajansı projeler için teklif çağrısını yayınladıktan sonra Merkez İnternet sitesinde gerekli duyuruları yapar. Merkez aynı zamanda proje başvurularını alır, Ulusal Ajansa gönderir ve projelerin kabul  edilmesi  durumunda  proje  sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanmasının koordinasyonunu yapar. Proje hibelerinin yararlanıcılara aktarılmasını sağlar ve proje bitiminde final raporlarını ulusal ajansa gönderir.

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ayrıca Gençlik Programlarının duyurusunu yapar ve öğrencileri programın her aşamasında destekler. .

Program kapsamında üniversitemiz tarafından yürütülen projeler:

-European Workshops on Urban Quality/Architectural Identity in Port Cities

-The European Workshops on Renewable Energy Systems

-Winter School International Research and Education Art and Architecture

-The Cultural Heritage and Sustainability in Europe

Program Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi' nin Avrupa Yükseköğrenim Alanı'nın bir parçası olma, Bologna Sürecinin gerekliliklerini yerine getirme ve uluslararası anlamda  modern  çağdaş bir üniversite olma sürecine büyük bir katkı sağlamıştır. Programa dahil olmak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde eğitim öğretim kalitesini arttırarak uluslararası  işbirliğini güçlendirmektedir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin Program kapsamındaki hedefleri aşağıdaki gibidir:

-Hem akademik dünyanın hem de İş dünyasının gerektirdiği şekilde, öğrencilerine uluslararası nitelikte bir eğitim sunmak.

-Bünyesinde     çalışan     akademik/idari       personelin     ve    öğrencilerin     ayrımcılık yapılmaksızın, Programa katılımlarını şeffaf ve objektif olarak sağlamak.

-Edindikleri bilimsel ve mesleki bilgiyle uluslararasılaşmanın öneminin farkında, topluma faydalı mezunlar yetiştirmek.

-Avrupa     Birliği    dışındaki     ülkelerin     yükseköğretim      kurumlarıyla     işbirliğini güçlendirmek.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, çok sayıdaki ikili anlaşmaları ile yürüttüğü hareketlilik kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde kazanmış olduğu tecrübeyi dikkate alarak değişim sayısını kaliteden ödün vermeden arttırmayı amaçlamaktadır. Programın sağladığı faaliyetler yükseköğrenimle iş dünyası arasındaki bağı güçlendirerek istihdamı arttırmaktadır. Mesleki eğitim ve öğretim Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin lider olduğu dallar arasındadır. Bundan dolayı staj hareketliliği aracılığıyla akademik ortam ve iş dünyası arasında köprü oluşturan projeler geliştirilmektedir.

Engelli öğrencilerin entegrasyonu çerçevesinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde Görme Engelliler Bölümü oluşturularak görme engelli öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanması sağlanmıştır. Aynı zamanda Engelliler Danışma Birimi engelli öğrenci ve öğretim elemanlarının yerleşke hayatına entegrasyonuna katkı sağlamaktadır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin, Bologna süreci kapsamında ve Erasmus'un uygulanabilirliği noktasında tüm birimlerinde AKTS'ye uygun olarak bilgi paketleri hazırlanmış ve web sayfasında yayınlanmıştır. Tanınma noktasında ise, öğrencilerin yurt dışında almış oldukları dersler Öğrenim Anlaşmaları, transkript belgeleri ve Diploma ekleri aracılığı ile tanınmıştır. Bilgi paketleri, öğrenme çıktıları dikkate alınarak ve derece programlarının gözden geçirilmesi sağlanarak devamlı olarak yenilenmektedir.